மதுரை சுங்குடி சேலை/Madurai sungudi saree Collections / 16-5-23 / 8825463689 / @pengalthalamshop

மதுரை சுங்குடி புடவைகள்இரட்டை பக்க பார்டர்ரவிக்கை இல்லைவெட்டு: 5.5💯 தூய பருத்தி💯 counts கணக்கிடுகிறதுவிலை: 520 +shipகைத்தறி உற்பத்திகுறிப்பு: சுங்குடி புடவைகள் கையால் சாயம் பூசப்பட்டு, ஆற்றுப் படுகைகளுக்கு அடியில் உலர்த்தப்பட்ட சிறிய கறைகள் சேதமாக கருதப்படுவதில்லை. 14/16